Radlett

Season Division Team P W D T L NR Bat Bwl Pen Total
2018 Premier Division Radlett 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0
2017 Premier Division Radlett 18 9 2 0 5 2 14 19 -15 317
2016 Premier Division Radlett 18 11 3 0 3 1 14 18 -- 382
2015 Premier Division Radlett 18 14 0 0 2 2 5 4 -- 449
2014 Premier Division Radlett 18 12 0 0 3 3 1 11 -1 400
2013 HCPL Division 2 East Radlett 18 13 0 0 3 0 2 12 -- 351
2012 HCPL Division 2 East Radlett 18 5 7 0 3 3 33 49 -1 245
2011 Division HCPL Radlett 18 2 7 0 6 3 34 49 -1 171
2010 Division HCPL Radlett 18 5 5 0 6 2 23 46 -2 219
2009 Division HCPL Radlett 18 6 7 0 4 1 26 51 -- 254
2008 Division HCPL Radlett 18 7 4 0 5 2 17 41 -- 257
2007 HCPL Division 1 Radlett 18 4 6 0 5 3 30 66 -- 232
2006 HCPL Division 2 East Radlett 18 10 1 0 4 3 13 23 -- 310
2005 HCPL Division 2 East Radlett 18 7 6 0 3 2 25 45 -- 275
2004 HCPL Division 1 Radlett 18 2 7 0 7 2 38 57 -32 146
2003 HCPL Division 1 Radlett 18 5 7 0 5 1 34 61 -2 245
2002 HCPL Division 1 Radlett 18 4 9 0 5 0 28 70 -- 225
2001 HCPL Division 1 Radlett 17 2 5 0 7 3 16 52 -- 146
2000 HCPL Division 1 Radlett 18 4 6 0 6 2 24 24 -- 172
1999 Premier Division A Radlett 18 7 1 0 8 2 16 42 -- 288
1998 Premier Division Radlett 19 8 4 0 3 4 26 40 -- 346
1997 Premier Division Radlett 19 11 3 0 2 3 8 14 -- 382
1996 Premier Division Radlett 19 11 3 0 3 2 0 59 -- 409
1995 Premier Division Radlett 19 9 7 0 3 0 63 51 -- 384
1994 Premier Division Radlett 17 4 5 0 4 4 58 44 -- 246